Etusivu | Palvelut | Hyödyllisiä linkkejä | Tietosuoja | Yhteystiedot

Yrityspalvelu Pioneeri Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityspalvelu Pioneeri Oy, Museotie 5
45610 Koria

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tuija Raski
Museotie 5, 45610 Koria
040 5687 555
yrityspalvelu.pioneeri@rakennusapu.inet.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Samat kuin yllä.

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja mahdollisesti asiakkaiden työntekijät.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen sopimuksen mukaisten palveluiden hoitamiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi, y-tunnus tai henkilötunnus
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Yrityspalvelu Pioneeri Oy, Museotie 5, 45610 Koria tai sähköpostitse yrityspalvelu.pioneeri@rakennusapu.inet.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Yrityspalvelu Pioneeri Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Vain Yrityspalvelu Pioneeri Oy:n työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.